Arkivförteckning

Arkiv för handlingar rörande den Ahlander-Petterssonska släkten.

Arkivets innehåll har i huvudsak insamlats av Gerda Åkerrén, den yngsta dottern till kyrkoherdeparet på Mörkö och i Västerhaninge, Carl Gustaf och Clara Ahlander, född Pettersson. Gerdas sonson Bo Åkerrén har omsorgsfullt förvarat materialet till 1993. Bröderna Jan och Kaj Edman, ättlingar till en annan dotter i familjen, Clara, gift Hagström, har följt gamla moster Gerda i spåren, kompletterat och i några fall rättat hennes släktforskningsresultat, samt systematiserat arkivinnehållet. Inom släkten utses en arkivarie, som har överinseendet över arkivets skötsel och vård.

Arkivet med sina unika dokument kommer att placeras hos arkivarien (sedan 2001 Kåre Edman), som ansvarar därför och håller innehållet tillgängligt för studier. Arkivets innehållsförteckning förvaras i arkivet, samt distribueras till arkivarien, samt ett antal medlemmar av släkten, minst en i var och en av de fem släktgrenarna.

Arkivets innehåll i stort. (Detaljerad förteckning nedan).

1. Offentliga originalhandlingar eller kopior därav.

.1 Bouppteckningar.

.2 Utbildnings- och anställningshandlingar.

.3 Fastehandlingar.

.4 Utdrag ur domstolsprotokoll.

.5 Skrivelser Kungl Maj:t.

.6 Diverse.

2. Privata dokument.

.1 Almanackor tillhöriga vissa personer, jämte deras ålder.

.2 Dagböcker (Minnesböcker) för vissa personer.

.3 Predikotexter.

.4 Brev.

3. Levnadsteckningar och ortsbeskrivningar.

3.1 Levnadsteckningar.

3.11 Släktteckningar.

3.12 Personteckningar.

3.2 Porträtt eller fotografier av personer, ägodelar och platser.

3.3 Beskrivningar av trakter, orter, sockenkyrkor och hemman.

4. Gerda Åkerréns släktanteckningar i original.

Bilaga 1.

Arkivhandlingar rörande Johan August Ahlander, äldre bror till C.G.Ahl-

ander. De förvaras samlat i Arkivportfölj nr 2 i ett fack., se nedan.

Undantagna är sådana handlingar, som berör den övriga släkten mera påtag-ligt, såsom hans bouppteckning. Sådana handlingar har insatts i arkivet på

lämplig plats.

Bilaga 1.

Förteckning över källitteratur vid offentliga arkiv och bibliotek m m.

Bilaga 2. Intressanta adresser.

1. Arkiv, bibliotek mm.

2. Övriga intressanta adresser.

Detaljerad innehållsförteckning.

Arkivet består av två arkivportföljer med vardera 19 fack, en pappkartong med böcker, samt två pärmar med Gerda Åkerréns anteckningar fördelade i släktmappar. Arkivhandlingarna i portföljen och pappkartongen är märkta med små färgade sifferetiketter. Intill varje handling står nedan färgen och numret påetiketten, samt de flock- och individnummer, som i DISGEN-arkivet tilldelats personen (släkten), vilken beröres av innehållet i handlingen. Ex 40:15 Israel Ahlander.

ARKIVPORTFÖLJ nummer 1. Brun.

FACK 1. Innehåller arkivförteckningarna.

* i texten betyder att originalskriften är tolkad. Tolkningen bilagd.

FACK 2-4.

1.1 Bouppteckningar, testamenten, förmyndarskap. Röda siffror.

FACK 2

1 51:12 Hans Collman. Avskr (GÅ) Lunds Landsarkiv. Bouppteckning 1715. Gäller även makan 51:32 Christina Andersdotter Muhl.

2 66:12 Christina Årrhane. Bouppteckning 1740. Kopia Göta hovrätt.*

3 54:12 Johan Jacob von Döbeln. Avskrift (GÅ) av bouppteckning 1743.

4 57:13 Catharina Ehrenstam, f Gripenstedt. Avskrift (GÅ) av bovärdering 1755.

5 54:13 Johan Jacob von Döbeln. Avskrift (GÅ) av bouppteckning 1764.

6 43:13 Sigrid Stass. Bouppteckning 1779-80. Tre äktenskap!

7 64:13 Guldbrand Wessman. Avskrift av bouppteckning 1787.

8 40:14 Johan Lorentz Ahlander. Bouppteckning 1803.

9 50:14 Johan Hagman. Bouppteckning 1807.

10 86:14 Per Andersson. Avskrift (GÅ) av bouppteckning 1811.

11 44:14 Sara Margareta Ahlander, f Fiorin. Avskrift (GÅ) av bouppteckning 1814.

FACK 3, fortsättning från FACK 2.

12 50:15 Gustava Hagman. Byte av förmynderskap 1814. Ny förmyndare Israel Ahlander.

13 43:13 Sigrid Stass’ son i tredje äktenskapet Anders Johan Wasastierna 1828. Bouppteckning. Avskrift GÅ.(Se Ant.bok:1 s.38) i pärm. Två handlingar, som sammanhänga med ovanstående.

14 40:15 Auctionsprotocoll hållet hos herr Häradshövdingen Ahlander i Wernamo d 21 och 22 februari 1849.

15 40:15 Redogörelse för förrättad Auction i Sanna d 11,12 och 25 oct 1852 på af Hr Häradshövdingen I.Ahlanders ditförde saker.

16 60:15 Peter Pettersson, 86:15 Brita Persdotter. Bouppteckning 1872.

17 60:15 Peter Pettersson, 86:15 Brita Persdotter. Bodelning och arvsskifte mellan bröstarvingarna 1873.

18 60:15 Peter Pettersson, 86:15 Brita Persdotter. Likvid och slutredogörelse mellan sterbhusdelägarna 1876.

19 40:16 Carl Gustav Ahlander, 60:16 Clara Ahlander. Bevakning av testamente efter C.G.Ahlanders död 1878. Två handlingar.

20 40:16 Carl Gustav Ahlander. Bouppteckning 1878.Sotholms hd

FACK 4, fortsättning från FACK 3.

21 60:16 Clara Ahlander, f Pettersson. Auktionsprotokoll 1881 Westerhaninge prästgård.

22 100:51 Johan August Ahlander. Bouppteckning 1892.

23 60:16 Clara Ahlander. Bouppteckning 1904. Tveta hd. Orig.+kopia. Tillagt bodelningsförteckningar.

24 60:6 Peter Peterssons dotter Sofie Hörners testamente. Död 1913. Utdragsavskrift.

25 60:15 Peter Peterssons dotter Fredrique (ogift) bouppteckning och arvsfördelning 1916. Två ex.

26 23:22 Anna Ahlanders testamente och bodelningsförteckningar.

27 100:- Diverse avskrifter av bouppteckningar för Lars Anderssons övriga barn (Johans syskon) och deras ättlingar.

28 43:13 Diverse bouppteckningar och därmed sammanhängande anteckningar för Sigrid Stass’ brorsbarn. Avskrifter.

29 23:24 Karl Ahlander. Makan Helena Ahlanders, född Fahlman, bouppteckning, samt slutredovisning av dödsbo.

30 23:28 Emil Ahlander. Handlingar rör. dödförklaring, samt arvslotter.

FACK 5-7.

1.2 Utbildnings- och anställningshandlingar. Röda siffror.

FACK 5.

31 41:11 Johannes Barck. Avskrift (GÅ) av Utnämningsbrev till kyrkoherde i Barkeryds och Nässjö församlingar 1666.

32 44:12 Magnus Fiorin. Fullmagt å Tolgs Pastorat av År 1703 gifwen av Konung Carl 12te.

33 40:13 Johan Ahlander. Utdrag Växiö skolas matrikel för åren 1651-1751. Beskrivning av trivialskola. Braheanska skolan.

34 44:13 Andreas Fiorin. Tilld. Trolleska stip. 1728 av kung Fredric.

35 50:14 Johan Hagman. Auscultanted Göta Hovrätt 1763.*

40:1-9 40:15 Israel Ahlanders utbildnings- och anställningshandlingar.

:1 Studented vid Lunds Universitet 1794.

:2 Betyg från Smoländska Nationen i Lund 1797.*

:3 Akademiskt betyg Lunds Universitet 1797.*

:4 Juridiskt betyg Lunds Universitet 1797.

:5 Antagning till Auscultant vid Göta Hovrätt 1798.*

.6 Fullmakt som Auditör vid Husarregementet 1802

.7 Brev fr. Göta Hovrätt t. v Häradshövd. 1804.

.8-9 Fullmakt som företrädare för greve Bonde på Toftaholm (2 st).

FACK 6-7, fortsättning från FACK 5.

50:1-39 40:16 C.G.Ahlanders utbildnings- och anställningshandlingar.

FACK 6.

50:1 Studented Upsala universitet.

:2 Carl Gustaf Ahlanders betyg i Philologisk examen Upsala 1841.

:3 Studentbetyg vid Kongl Akademien Uppsala 1842.

:4 Betyg i den Heliga historien 1842. Teol.Fakulteten i Uppsala.

:5 Betyg i latinskt stilprov 1844. Kongl Akademien Uppsala.

:6 Betyg 1845 Teol. fakultetens Dimissionsexamen. Kongl Ak.U-sala

:7 Betyg 1846 Teol. fakultetens prakt.övningar. – ” –

:8 Akademiens vittnesbörd i Upsala 1846.

:9 Antagningsbevis från mönstringskommissionen Uppsala 1846.

:10 Prästbetyg från Hvittaryd 1846.

:11 Betyg prästexamen i Växjö Domkapitel 1846.

:12 Invigning till Prästämbetet. Kalmars biskopsämbete 1846.

:13 Prästed Kalmar 1846.

:14 Förordn. som pastors biträde i Rogberga. Dom.kap. Växjö 1846

:15 Tjänstgöringsbetyg som pastors biträde i Rogberga 1846.

:16 Studented och inskrivningsbevis Lunds Universitet 1847.

:17 Betyg latinsk provskrift, Filosofiska fak. Lund 1848.

:18 Betyg i flit och uppförande. Lunds Universitet 1849.

:19 Betyg Skolmästareseminariet i Lund 1849.

:20 Utnämning lärare v. Catechetskolan i Jönköping.Växjö Domk 1850

:21 Betyg Filologisk-Filosofisk Kandidatexamen. Lund 1850.

:22 Gradualavhandlingen (tre ex).

:23 Tjänstgöringsbetyg Lunds Realskola 1850.

FACK 7, fortsättning från FACK 6.

50:24 Betyg i flit och uppförande. Lunds Universitet 1850.

:25 Magisters(nu=doktor)diplom och lagerkrans 1850. Lunds Univ.

:26 Binomial-theoremets historia (inbjudan lagerkransfest 1850).

:27 Tjänstgöringsintyg församlingar i Lunds stift, 1851.

:28 Utnämning till lärare vid Högre Lärdomsskolan, Jönköping.

Växjö Domkapitel 1852.

:29 Disputationsprov för Pastoralexamen och betyg. Växjö 1857.

:30 Betyg i pastoralexamen. Växjö Domkapitel 1857.

:31 Tjänstgöringsbetyg. Växjö Domkapitel 1858.

:32 Utnämning kyrkoherde i Mörkö församling 1858.

:33 Ämbetsed som kyrkoherde i Mörkö församling.

:34 Tjänstgöringsbetyg. Strängnäs Domkapitel 1872.

:35 Yttrande om verksamhet i Mörkö skolråd. Nyköping 1873.

:36 Tillstånd att innehava infödingsrätt i Strängnäs stift 1875.

:37 Kallelse till provpredikan i Västerhan. fg 1876.

:38 Fullmakt kyrkoherdebeställningen i Västerhaninge-Muskö. 1876.

:39 Diverse tjänstgöringshandlingar 1847-1872.

FACK 8.

1.3 Handlingar rörande fastigheter. Röda siffror.

51 60:15 Peter Petersson. Köpebrev skattehemmanet Bogla 1733.*

52 Förteckning och värderingsinstrument i Bogla rör. avflyttning av hus vid laga skifte 1835. Karta över Boglas ägor, 1838.

53 Gamla åtkomsthandlingar på Bogla skattegård.

54 Köpebrev frälsehem. Yxenhaga 1841*. P.Peterssons memento.

55 Köpebrev frälsehem. Yxenhaga 1842.

56 Diverse brev från kronofogden A.F.Bråkenhielm 92:13 (hustruns morfar) rörande Yxenhaga*.

57 Fastebrev frälsehem. Yxenhaga 1852

58 Utkast till arrendekontrakt för del av Rogberga prästgård från 14 mars 1859.

59 40:16 C.G.Ahlander. Av- och tillträdessyn kyrkoherdebostället Åby Västerhaninge och Muskö församlingar. 1878.

60 60:16 Clara Ahlander, f Petersson. Gemensam lagfart för de åtta barnen Öxenhaga Nr 1, Rogberga sn. 1905.

61 60:6 Eva Sofia Petersson, g. Hörner. Köpebref Yxnehaga, 1913.

FACK 9.

1.4 Utdrag ur domstolsprotokoll. Röda siffror.

65 60:15 P.Pettersson. Utslag i mål rör. fiske i Lillån i Rogberga 1658*.

66 Utslag i mål rör. fiske i Lillån i Rogberga 1780. Två handlingar*.

67 Utslag i mål rör. sandtag i Rogberga 1786*.

68 66:12 Ch.Orrhane, 64:12 J.Nilsson, 82:11 A.Leijonram. Utdrag ur Domböckerna för Kalmar län, Tjust härad. J.Nilssons härkomst. Tolkade vid Riddarhusets Genealogiska avdelning.

FACK 10. Röda siffror.

1.5 Skrivelser Kungl Maj:t.

81 82:20 Margaret Leijonram. Anlände disposition av Fluxerum.

82 82:11 Agneta Leijonram. Angående morgongåva, samt tvistigheter med mågar rörande 66:12 Christina Orrhane.

83 66:12 Christina Orrhane. Angående maken Jonas Silfwerbrands affärer.

84 60:15 Peter Petersson. Skrivelse t. Konungen ang markerosion vid Vätterstranden av Visingsö 1850.

FACK 11.

1.6 Diverse. Röda siffror.

101 Skiss av Peter Drufwas i Hunshult och hans makas gravhäll på Rogberga kyrkogård. Död 1680. Av P.G.Vejde.

102 Skrift av Johanne Brauner 1770-talet. Tankar och experiment.

103 40:14 Johan L.Ahlander. Tillkännagivande av dottern Johanna Lovisa Ahlanders död 1798.

104 Tillkännagivande av hans egen död 1803.

105 40:15 Israel Ahlander. Tillkännagivande av vännen Carl Tillianders död 1806.

106 44:14 Sara M.Fiorin. Tillkännagivande av hennes död 1814.

107 40:15 Israel Ahlander, 50:15 Sigrid Hagman. Bröllopshyllning år 1815.

108 50:15 Sigrid Hagman. Skiss över klänningsliv.

109 40:15 Israel Ahlander. Tillkännagivande av en dotters födelse 1817.

110 86:15 Brita Christina Persdotter. 60:15 Peter Petersson. Ang. lysningen 1827. Från hennes morfar 92:13 A.F.Bråkenhielm.

111 92:13 Adolf Bråkenhielm. Tillkännagivande av bortgång 1838.

112 60:15 Peter Petersson. Avtryck av Tveta häradsting kungörelse 1839 om vite vid åverkan på Yxenhaga hemmans område.

113 Namnlapp vid dottern Eva Sophias dop 1842.

114 Två tidningslägg Jönköpings tidning 1844. Riksdagsreferat.

115 40:15 Israel Ahlander. Kallelse till hans jordfästning 1852.

116 40:16 C.G.Ahlander, 60:16 Clara M.Pettersson. Invitation till deras bröllop 25/6 1852. 3 ex

117 Tidningslägg Jönköpings tidning 1857 (dottern Lauras död)

118 och 1858 (utnämning till kyrkoherde på Mörkö).

119 Skrivelser m m från diverse föreningar.

120 Inbjudan till begravningsakten 1878.

121 40: och 60:15. Ahlandersläkten och Peter Petersson. Handlingar rörande skötsel av gravarna på Rogberga kyrkogård. Innehåller foto av dottersonen Carl Wetterholm m fl 1928.

122 23:22 Anna Ahlander. Skrivprov ”hv”.

123 23:24 Carl Israel August Ahlander. Friskintyg krigstjänst 1878.

124 40:16 C.G.Ahlander, 60:16 Clara Ahlander och efterkommande. En ask med urklippta annonser om födelse, giftermål, död. OBS Tidningsklipp flyttade till fack 14.

125 60:- Ett plastkuvert med avritade namnteckningar från 1700-tal och 1800-tal.

126 60:- Ett plastkuvert med avritade adliga släktvapen.

127 ? Ett handskrivet notblad: Thema de Mozart avec Variations de Kirmair.

FACK 12.

Predikotexter

FACK 13.

Foton mm inskickade av Cecilia Flodin

FACK 14.

Tidningsklipp

PAPPASK

2. Privata dokument.

2.1 Almanackor tillh. nedanstående personer, jämte ålder. Röda siffror.

71 Okänd år 1765.

Okänd år 1796. Text ”Kreaturen till Wissmålen

Kan ev ha tillhört 100:18 M.C.Ahlanders make Jonas Hansson Lemchen,

som vid den tiden bodde på Rogberga södergård.

72 40:15 Israel Ahlander 1796-97, 21-22 år.

73 – ” – 1798, 23 år (avskrift).

74 – ” – 1807, 32 år.

75 50:15 Sigrid Ahlander, f Hagman 1846, 63 år.

76 40:16 Carl Gustav Ahlander 1846, 23 år.

77 – ” – 1847, 24 år.

78 – ” – 1848, 25 år.

79 – ” – 1849, 26 år.

80 – ” – 1850, 27 år.

81 – ” – 1853, 30 år.

82 – ” – 1859, 36 år.

83 – ” – 1871, 48 år.

84 – ” – 1878, 55 år, dödsåret.

85 60:16 Clara Ahlander, f Pettersson 1880, 49 år.

86 1891, 60 år.

PAPPASK.

2.2 Dagböcker (Minnesböcker) för nedanstående personer. Röda siffror.

91 44:13 Anders Fiorin 1729-1731, 32-34 år.

92 50:15 Sigrid Ahlander, f Hagman 1805-1835, 22-52 år.

93 40:15 Israel Ahlander, (Kassabok) 1827-1851.

94 40:16 Carl Gustav Ahlander. Reverser 1846-52, lån av fadern

ARKIVPORTFÖLJ nummer 2. Röd.

FACK 1.

Arkivförteckningar.

FACK 2.

2.3 Predikotexter. Blå siffror.

9 40:16 Carl Gustav Ahlander. Från åren på Mörkö.

10 Strengnäs domkyrka 3 ex.

FACK 3.

2.4 Brev. Gröna siffror.

 TillFrånÅrMyra
144:13 Andreas Fiorin46:12 svärfadern Th.Junbeck17381
  tillagt GÅ avskrift.  
244:14 Sara Ahlander43:13 svärmodern S.Stass17761
340:14 Johan L.Ahlanderstyvbrodern A.J.Wasastierna17811
4 -” –17911
544:14 Sara Ahlander-” –18031
     
640:15 Israel Ahlander40:16 sonen C.G.18331
     
760:16 Clara Petersdr40:16 CGAhlander18481
8-10Clara Ahlander40:16 CGAhlander18563
11-18  18578
19-20  18582
21-22  18622
23  18641
24  18701
25  18711
26-31  18726
32-33  18732
34-35  18742
36-39  18754
40  18771
41 svågern Johan August 100:5118781
42 väninnan Hedda Drake18781
43 Mörköprästen Svedberg18781
44 Botkyrkaprästen Wennerström18781
45 Mortimer Norin18781
46 väninnan Berta Wall. avskr.18781
47 vännen Elof18781
48 60:4 Brodern P.G.Petersson18531
49-51  18553
52-53  18562
54  18571
55-56  18582
57  18591
58  18661
59  18681
60  18781
61  18921
     
6240:16 CGAhlanderClara Bonde18611
63 -” –1871
6460:16 Clara AhlanderIda och Fredrik Bonde18681
65100:51 JAAhlanderbrorssvågern 60:4 P.G.Petersson18541
6686:15 Brita Persdotter92:14 mamman Clara Fredriksdtr18271
     
6760:15 P.Peterssonbrodern M.18381
68 60:16 dottern Clara184?1
69 86:15 hustrun Brita18511
70-7260:15 P.Peterssonsonen 60:4 P.G.Petersson18563
 bilagt P.G:s kassabokföring från studieåren i Lund 1856-58.  
73-7486:15 Brita Peterssonsonen 60:4 P.G.Petersson18562
7560:15 och 86:15sonen 60:4 P.G.Petersson18591
7660:15 P.Petersson 18641
77 hustrun Brita (avskrift)18641
     
78 JCLemchen18511
79  1853 
80 J.B.Holmquist18541
81100:51 JAAhlander23:22 A.Ahlander18781
8240:16 CGAhlander60:16 hustrun Clara (telegram)18571
83-90syskonen Ahlander23:24 brodern Karl.  
83-84angående moderns sjukdom och död. 19042
85-86angående försäljning av Öxnehaga 19062
87  19091
88-90angående arv efter moster Fredrique 19223
91Carl G:son BondeSiri Österberg19791
     
     

Fack 4.

Brev till Gerda Åkerrén i släktforskningssammanhang Blå siffror.

 FrånInnehåll År
1Systern Anna AhlanderJulen på Mörkö 1928
     
2-3Gertrud Wikander 2 st1928
4Doris Wermdahl, Vadstena LAArrhenius 1928
5.Ella Heckscher, Gen.Byr.Ups64:12 Jonas Nilsson 1928
6Elin Björkman43:22 Maria Lindelöf 1928
     
7CGWetterholm, fanBogla-Öxnehaga bl a 1928
8C. WetterholmBogla-arkivet 1936
     
9-12G.Virdestam 100:214 G.W. och 40:16 C.G.Ahlander 4 st1932
13GÅ. – pastor VirdestamAhlanderska släkten 1932
14-” –Stass-Ahlander 1933
     
15Wendela Bergman, kusinEngersläkten 1928
16 Årrhanesläkten m m 1928
17G.Å. – P.H.Enger (ej kompl)Årrhanesläkten 1933
18PENGERÅrrhanes vapen i Säby kyrka 1933
19 Årrhanesläkten 1933
20 Gamleby, Locknevi 1937
21 64:12 Jonas Nilsson, Hussläkten 1937
22 64:12 Jonas Nilsson, hans sondotter 1937
23 83:12 Huss. Locknevi 1937
24 Wendla Peterssons man Bergman 1937
25 100:214 Georg Wilhelm Ahlander 1941
26Övlt MollstadiusJönköpingsböckerna!? 1941
     
27E.Hård af SegerstadBiskop Malmströms i Växjö släktskap med Ahlanders. 1951
    
28Vadstena LandsarkivJohan L. Ahlanders och Johan Hagmans bouppteckningar 1920
.    

FACK 5.

3. Levnadsteckningar och ortsbeskrivningar. Gröna siffror.

3.1 Levnadsteckningar.

3.11 Släktteckningar. Gröna siffror.

95 66:- Släkten Orrhane. Av S.Pira, Tranås-Postenss hembygdsnummer

96 83:- Släkten Huss. Av G.Åkerrén, 1934 21/9.

97 46:- Släkten Junbeck-Beeth. Axel Mollstadius, SoH 70-71, s 92-105.

98 60:15 Peter Petersson. Släktteckning från Årrhane till år 1862.

FACK 6.

3.12 Personteckningar. Gröna siffror.

100 67:7 Peder Arvidsson Kåse. Ur I.Hult: Smålands ryttare 1543-1628.

101 66:9 Herman Gullbrandsson Orrhane. Av P.H.Enger, ättling till Peter Peterssons syster Vendela Petersdtr.

102 66:11 Anders Gullbrandsson Orrhane. Ur Kalmar regementes personhistoria 1623-1927:Nr 271 Anders Årrhane. Original+tolkning av P.H.Enger (se ovan).

103 66:12 Christina Andersdtr Orrhane. Av P.H.Enger (se ovan).

104 64:12 Jonas Nilsson Wessman. Av P.H.Enger (se ovan). Beskrivningen av hans härstamning fel, jfr 1.4-68.

105 64:13 Gullbrand Wessman. Av P.H.Enger (se ovan).

106 43:12 Peter Stass m familj. Ur Genealogisk Tidskr.49-51,s 232-236.

107 100:214 Georg Wilhelm Ahlander. Avskrift GÅ.

108 60:15 Peter Petersson. Egen levnadsteckning <=1851.

109 Peter Petersson. Gamla minnen från fädernehemmet N.Ekagård i Näshults socken 1863. Avskrift av GÅ.

110 Tal vid Peter Peterssons begravning 1872. Prosten Sjöström.

111 40:16 Tal av C.A.Hagström vid Tacksägelsegudstjänst 14/7 1878 i

Westerhaninge kyrka efter C.G.Ahlanders död.

112 Tal av kyrkoherde Wennerström vid hans begravning 17/7.

113 40:16 C.G.Ahlander m familj. Levnadsteckning av dottern Anna, upp-

tecknad av systern Sigrids måg, Einar Blomberg 100:104.

FACK 7. Gröna siffror.

3.2 Porträtt eller fotografier av personer, ägodelar och platser.

140 66,82 Årrhane, Leijonram. Locknevi gamla kyrka.

141-142 Karlstorps kyrka, två foton.

143 64:13 Guldbrand Wessman. Näshults kyrka.

144 Boningshus från 1700-talet, N.Ekagård.

145 40:13 Johan Ahlander m fl, 60:15 Peter Petersson m fl. Rogberga kyrkogård med släktens gravvårdar. Foto Thure Wikander.

40:16 C.G. och Clara Ahlanders gravvård, Västerhaninge kyrkogård. Även dottern Anna vilar här. Foto Thure Wikander.

146 54:14 Fredrica Eleonora v Döbeln. Gripenbergs säteri och kyrkan iGällaryds sn. Foto Brita Edman.

147 50:15 Sigrid Gustafva Hagman. Bröllopslapptäcke. Täcket finns hos Kerstin Bengelsdorff. Foto Magnus Selander.

148 60:15 Peter Pettersson. Fotografi över Bogla skattegård.

149 42:9 Jacob Broddeson. Foto från hans hemman Boarp i Barkeryd.

150 40:16 C.G.Ahlander. Prästgården ”Botten” på Mörkö. Två kopior.

151 Mörkö prästgård.

152 60:16 Clara Ahlander, barnen Anna och Emil? m fl.

FACK 8.

3.3 Beskrivningar av trakter, orter, sockenkyrkor, hemman. Gröna siffror.

120 66:- och 75:- Locknevi. Släkterna Orrhane och Bröms. Av P.H.Enger (se ovan)

121 41:- Om gårdar i Barkeryd av Johannes Fovelin år 1770. Avskrift.

40:12 Lars Andersson. Beskrivning av hemmanet Alarp, Barkeryds sn. Ur ”Om Fovelinsläkten i Barkeryd” av Johannes Fovelin. Nässjö stadsbibliotek.

40:12 Lars Andersson. Beskrivning av Barkeryds skattegård. Se o.

41:11 Johannes Barck. Beskrivning av Barkeryds prästgård. Se ovan.

122 83:12 Johan Huss prästboställe Erneberg i Gamleby. Avskrift G.Å.

123 60:15 Peter Pettersson, 92:13 A.F.Bråkenhielm m fl. Kopiering ur Vår Hembygd 1958-59, Yxenhaga.

124 Skiss av granngården Göransberg i Rogberga (Bråneryd).

125 40:16 C.G.Ahlander. Värdering av Mörkö pastorsboställe.

126 Anbudsbegäran Mörkö prästgård 1989.

127 47:30 Ljungby, köping, stad, storkommun. 47:30 Lars Frimolin

47:40 Margareta Falkman, 40:15 Israel Ahlander.

FACK 9.

Ej identifierat.

FACK 10.

Handlingar som rör Johan August Ahlander.

FACK 11.

Handlingar som rör Johan August Ahlander. Mottaget vid släktmöte i Växjö 2007.

FACK 12.

Fotografier. Hit flyttas fotografier från andra fack samt nya bilder. Dock ej från fack 13 i brun portfölj.

PAPPASK.

3.3 forts. Röda siffror.

131 40:13 Johan Ahlander, 43:13 Sigrid Stass. Artikel beskrivande

”Presters äktenskap på 1700-talet”.

132 40:16 C.G. Ahlander. Kyrko-Handbok av år 1809. Upsala/Leffler/1861.

133 60:15 Peter Petersson. Avskrift av minnesruna över sonen Per Guldbrand. Göteborgs Morgonpost 1914.

134 Peter Petersson. Avskrift av minnesruna över sonen Per Guldbrand. Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 1914.

135 Peter Petersson. Avskrift av minnesruna över sonen Per Guldbrand. En Göteborgstidning 1914.

136 64:13 Gullbrand Wessman. Näshult kyrka. Gunnel Granmo.

137 40:13 J.Ahlander, 60:15 P.Petersson. Rogberga socken. Thure Ström. Jönköping/Lit.AB/1949.

138 40:12 L.Andersson, 41:10 J.L.Barck, 41:11 J.Barck. Barkeryds kyrka. Barkeryds kyrkoråd. Forserum/Str.b./1972.

139 40:13 J.Ahlander, 60:15 P.Petersson. Rogberga kyrka och församling 1868-1928, P.Sjö. Jönköping/Halls Boktr.1928. Nr 9217.

FACK 19, samt SÄRSKILDA PÄRMAR, NR 1 och 2.

4. Gerda Åkerréns anteckningar.En stor mängd anteckningar och avskrifter finns gjorda på lösa blad och lappar. Dessa har samlats i mappar med påskrivet släktnamn, utan närmare sortering inom mappen. Mapparna är insatta i pärmar. I FACK 19 förvaras Gerda Åkerréns handskrivna stamtavlor. Anteckningarna kan ligga till grund för att dokumentera de källor, varur släktuppgifterna har hämtats. I några fall bedömes också anteckningarna kunna ge några upplysningar om personer och släkter, vilka ej tidigare har bokförts. Om de skall användas får vederbörande intresserade själv bedöma efter erforderlig kontroll.