Andersdotter Årrhane, Christina
1682-1740

Född senare än 1682-12-13 på Locknevi säteri. Välboren fru efter giftermålet år 1724. Död 1740-01-13 på Ugglekärr säteri/Långvik ?,.

 

Christina Andersdotter Årrhane. Född senare än 1682-12-13 på Locknevi säteri. Död 1740-01-13 på Ugglekärr säteri/Långvik ?,. Välboren fru efter giftermålet år 1724. Anders Gullbrandsson ÅrrhaneAnsedelFödd (Uppgift saknas men troligtvis före) 1650. Död efter 1691. Fänrik vid Kalmar reg. 1677 27/1- 1678 (Kalm. reg. persh.1623-1927). ff Gullbrand Hermansson ÅrrhaneAnsedel Född omkring 1628. Död i krig före 1659 i Polen. Kornett. fff Herman Gullbrandsson ÅrrhaneAnsedel Född 1604-03-04 i Björneborgs slott. Död 1671-12-06 i Alarp, Asby sn (Sånna).
ffm Anna Eriksdotter Ulf af HorsnäsAnsedel Född tidigast 1590. Död 1664 i Alarp, (N. Sånna), Asby sn, (F9:CG44). Välboren fru.
fm ChristinaAndersdotter Bröms. Död efter 1678. fmf Anders Nilsson Bröms. Död senast 1646 i Flenshult. Major.
fmm Brita Esbjörnsdotter Bock. Död mellan mellan 1649 och 1659.
Agneta LeijonramAnsedel Född 1650-02-28 i Fluxerum (osäkert), (F9:CJ47). Död 1724-03-08 i Locknevi frälsehemman, Locknevi sn. Välboren fru. mf Jonas Tordsson Leijonram. Död i 2:a danska kriget 1659-11-09 i Fyen, Danmark. Överstelöjtnant, Calmare reg.. mff Tord i Långsäter. Död 1631.
mm Margareta von Nn. Död 1694-05-24 i Fluxerum, Karlstorps sn, Jönköpings län. Välboren fru.

 

Biografi
Under uppväxttiden deltog hon i sällskapslivet och är antecknad som dopvittne ett flertal gånger. Hon lärde känna Jonas Nilsson, sedermera Wessman. Hon ville gifta sig med honom mot moderns vilja och förklarades arvlös (2). Hon och blivande maken kämpade vidare och i Tjusts h:drätt där J. instämts för lägersmål gav rätten utslaget att vigsel borde ske må (3). Vigseln ägde rum tre månader senare den 2/9 (4). De förvisades till Kulhult redan före första dotterns dop den 30/10 (5). J:s föräldrar bodde på Kulhult. Vid sonen Gullbrands dop står de dock antecknade som boende på Långvik (6). Där fick hon sin andra dotter efter det att J. inkallats till Gardiet, en militärtjänst som han aldrig återvände från (7). Åtta år senare gifte hon om sig med en frälseman och återfick då sin arvsrätt. Hon fick rätten till Ugglekärr säteri och löste in detta hemman (8) och (9). Där stannade hon nästan hela sitt återstående liv. Hon avled antingen på Ugglekärr säteri eller Långvik (10).
Referenser:
(1) Locknevi föd.bok C:24422 1/3 s. 18.
(2) Tjust h:dsrätt 1710 20/10 s.358 (i.a.).
(3) Tjust h:drätt 1711 2/6, s. 360. (i.a).
(4) Locknevi C:24423 1/4 s. 8.
(5) Locknevi C:24423 2/4 1711 s. 75.
(6) Locknevi C:24423 2/4 s. 85.
(7) Se J. Wessman, ref. (2).
(8) Karlstorps husförh:slängd 1733 27272 1/3 s. 154.
(9) Almquist Säterier s. 1612 o.f.
Anm. i.a. i arkivet. arkivet.
———Se arkivet. –
Infofil tor60-48.txt. Christina växte upp på Locknevi säteri. Hon deltog i sällskapslivet och förekom ofta vid representationer såsom vid dop. Under åren 1691- -1710 finner man flerfaldiga gånger ”Wälb. Jungfru Christina Orrhane på Locknevi” som dopvittne.Hon lärde antagligen känna en ung man, son till klockaren i Locknevi, och uppmuntrade honom. Tycke uppstod och de blev förälskade i varandra. Modern, Agneta, motsatte sig parets önskan om giftermål, dock förgäves. Ur Göta hovrätt, bouppteckning 24 mars 1740: Christina Orrhane. Sid 12. ”8. dom af den 1. januari 1711 angående madam Christina Orrhanes arflösgifwande, af dess moder wälborna fru Agneta Leijonram, för det hon trätt i ofrälse gifte, emot sin moders vilja.” Christina förklarades arvlös nio månader innan vigseln ägde rum. (Ur Locknevi vigsell„ngd 1711) står ”vigdes drängen Jonas Nilsson wid fröken Christina Orrhane 29 år den han belägrat”. Christina gifte sig 2/9 men blev nog portförbjuden på säteriets huvudgård ty hon bosatte sig antagligen på torpet Kulhult, och där föddes dottern. Någon form av förlikning bör dock senare ha skett ty kyrkoherden Arrenander skrev en inlaga till domkapitlet i Link”ping 1711 8/6: ”Elliest är min ödmjukaste föfrågan —- Ionas Nilsson har afvlat ett barn med Christina Orrhane af adell, och dess moder Agneta Leijonrahm har ther igenom warit förtörnat, och the sedermera vid Häradztinget fått lov att wijgas —- om icke the innan wigningen böre bedja henne om förlijkning, på det at dem mä önskas wesignelse till sitt förehavande”.Någon form av förlikning bör senare ha skett ty sonen Gullbrand föddes på Långvik 1714 och enligt Kalmar läns mantalslängd 1716: ”På Långwyk, bonden Jonas Nilsson 1/8 med hustru”. Inga barn omnämndes där. Hon fick ytterligare ett barn, dotter Eva Maria, född 1716. Äktenskapet b”r ha varit mycket lyckligt men en ödesdiger händelse inträffade 1716 d† maken inkallades till gardiet. Maken återvände aldrig från militärtjänsten och uti kyrkoherde Anders Sällroths skrivelse till domkapitlet i Linköping 1724 4/1 kallas Christina Årrhane ”Enkia”. Hennes moder hade dock planer för framtiden. För att övertala den något motsträvige frälsemannen Silfwerbrand skrev hon ett testamente. Ur ovanstående bouppteckning återfinnes på sidan 13 15. ”Ett testamente af wälborna fru Agneta Leijonram d. 8 octob. 1722. Till wälborne hr Jonas Silfwerbrand för det han skulle taga des ofrälse dotter Christina Orrhane till hustru, som inprotocollerats är uti Östra H„rads tingsdombok d. 18. octob. 1722; Kyrkioherden Arreli; Fendriken Ulric Adolph Silfwerbrand.” Detta var förmodligen en av de sista åtgärderna den outtröttliga Agneta Leijonram vidtog, ty hon avled 1724. Några månader efter det modern avlidit gifte sig C. med Jonas Silfwerbrand. C. återfick i och med giftermålet sin arvsrätt och blev ej lottlös. Hon ärvde 1/4 av Locknevi säteri samt frälsehemmanet Ugglekärr och ytterligare hemman i närheten. I likhet med sin syster Anna Chatarina sålde hon sin del av säteriet till Joakim von Steglings måg, Staffan Klingspor. I gengäld begärde hon att få bo på Långvik under sin livstid. Dock flyttade hon senast 1728 till Ugglek„rr. (Karlstorps sn, 27272 1/3 sid 20, 2/3 sid 154, husf.) Hon utlöste sin syster från detta säteri. Enligt bouppteckningen nämnd ovan står på sid 12: ”1. Ett Kiöpebref af wählborna fru Anna Catharina Orrhane till wählb. hr Silfwerbrand, d. 1.Aug 1732. 2. och därpå laga fasta, på Ugglek„rr d. 14 octob. 1734 innehållandes 437 rd.” Maken levde kvar på Ugglekärr till sin död. Barnen ärvde enl. bouppteckningen ovansid 11. För övrigt har Wähl uti sahl. fruens livstid 1 1/2 hemman frälse, Skin Skiälla (?) 1 hemman, och Ekagård 1/2 (?) funnits, (?) uti sahl. fruens lifstid till sina barn, blifwit givna, såsom sitt fulla möderne, som äfwen också Documenterna anleda ? skola. Hon var 42 år då hon gifte sig med J.S. Paret fick inga barn, vilket medförde att C:s. barn i första äktenskapet ärvde henne. Christina Årrhanes minne fortlever ännu i Locknevi såsom sägen. ”Hennes make begav sig ut i krig och dröjde sig kvar där. Därför tog hon förvaltaren till sin älskare”. Christina blev verkligen älskad av folket i Locknevi socken.

 

Gifte och barn
Jonas Nilsson Wessman. Ansedel Född 1687-04-?? i Kulhult, Locknevi s:n. Död 1718-12-19 i Blomsholm, Skee s:n. Frälseinspector i Långvik.
Gift 1711-09-02 i Locknevi k:a
Eva Maria Wessman. Född 1711-10-?? i Kulhult, Locknevi sn,. Döpt 1711-10-30 i Locknevi.
Gullbrand Wessman. Ansedel Född 1714-08-?? på Långvik, Locknevi s:n. Döpt 1714-08-29 på Långvik, Locknevi s:n. Död av ålderdom 1785-08-30 i Norre Ekagård, Näshult (G). Frälseinspector på Ugglekärr säteri.
Beata Wessman. Född 1716 i Locknevi sn. Döpt 1716-06-15 i Locknevi.
Jonas Gustaf Silfwerbrand. Ansedel Född 1704 i Björkö sn, Jönköpings län. Döpt 1704-02-07 i Björkö sn, F-län. Livdrabant före 1735. Död 1765-12-26 i Ugglekärr (nu Gripslund), Karlstorps sn, (F9:CH47).
Gift 2:a gången 1724-08-11 i Långvik.